Všeobecné podmienky

Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 24 hodín pred začiatkom podujatia.
Pri neskoršom zrušení je potrebné za seba nájsť náhradníka alebo uhradiť vstupné.

Pri kurzoch sa platí dopredu záloha. Zostatok kurzovného stačí uhradiť týždeň pred začiatkom kurzu.
Záloha sa pri zrušení účasti nevracia. Môžete za seba nájsť náhradníka.
Po začatí kurzu sa kurzovné nevracia.